നമ്മുടെ മാര്‍ സ്ലീവാ. അന്ന് പാശ്ചാത്യമിഷനറിമാര്‍ പോലും മാര്‍ സ്ലീവായെ ആദരിച്ചു; എന്നാലിന്നും മക്കളില്‍ ചിലര്‍ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മാര്‍ സ്ലീവായെ നിന്ദിക്കുന്നു.ക്ഷമയും തിരുത്തലും ആവശ്യം.

Theshmeshtha-d-Mar-Sleeva-1Theshmeshtha-d-Mar-Sleeva-2Theshmeshtha-d-Mar-Sleeva-3Theshmeshtha-d-Mar-Sleeva-4Theshmeshtha-d-Mar-Sleeva-5Theshmeshtha-d-Mar-Sleeva-6Theshmeshtha-d-Mar-Sleeva-7Theshmeshtha-d-Mar-Sleeva-8Theshmeshtha-d-Mar-Sleeva-9Theshmeshtha-d-Mar-Sleeva-10Theshmeshtha-d-Mar-Sleeva-11

Comments

comments