അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ലാളിത്യത്തിലാവാം

കാലിതൊഴുത്തിന്റെ ലാളിത്യ ചൈതന്യം പാലിക്കാത്ത കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം ഉത്ഥിതനീശോയോടും അവന്‍റെ സര്‍വ്വ സൃഷ്ടികളോടുമുള്ള കടുത്ത നന്ദികേടാണ്.

Comments

comments